Dr. Cash – Záložné podmienky

Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci / § 118 ods. 1 a § 119 ods.1 Občianskeho zákonníka /, o ktorých záložca vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy. V prípade, ak sú tieto veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, môžu sa stať predmetom záložnej zmluvy iba v prípade, ak záložca vyhlási, že so založením súhlasia obaja manželia. Záložca musí mať v deň uzatvorenia záložnej zmluvy vek min. 18 rokov a musí predložiť platný občiansky preukaz. Záložca svojim podpisom vyhlasuje, že je mu dobre známy pôvod založených vecí a že tieto nepochádzajú z trestnej činnosti.

Záložnú zmluvu možno uzavrieť iba ohľadne vecí, ktoré dostatočne zabezpečia pohľadávku spolu s príslušenstvom. O tom rozhodne pracovník záložne. Na uzavretie záložnej zmluvy nie je právny nárok. Záložňa sa zaväzuje vec odovzdanú do zálohy starostlivo opatrovať, chrániť ju pred stratou, zničením alebo poškodením.

Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi. Príslušenstvo pohľadávky sa za zmluvné obdobie tvorí na základe počtu kalendárnych dní v zmluvnom období a príslušnej úrokovej miery. Príslušenstvo pohľadávky je tvorené za zmluvné obdobie do 28 dní.      

Predĺženie záložnej doby je možné vzájomnou dohodou záložcu s pracovníkom záložne pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak je súčasne zaplatené kompletné príslušenstvo pohľadávky k tomuto dňu. Na predĺženie záložnej doby nie je právny nárok.

Záložca má predmet zálohu poistený na vopred dohodnutú sumu, ktorá je uvedená v záložnej zmluve. V prípade, že záložňa nevie záložcovi vrátiť predmet zálohu, záložca má nárok na rozdiel medzi poistnou sumou a pôžičkou bez narátania príslušenstva. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.

V prípade ak záložca požičanú sumu + príslušenstvo do posledného uvedeného termínu nevráti, berie na vedomie a súhlasí s tým, aby založenú vec záložňa odpredala bez písomného upozornenia /§ 151 f Občianskeho zákonníka/.

Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a pohľadávkou spolu s príslušenstvom tvorí zmluvnú pokutu /§ 544 a 545 Občianskeho zákonníka/, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto sa uvedený rozdiel záložnému dlžníkovi nevypláca.

Výber vecí zo Záložne je možný iba osobne s občianskym preukazom, alebo na splnomocnenie overené notárom.

Posledný deň kedy je možné požadovať vrátenie zálohy, sa osobitne neoznamuje.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR 4. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.